ความแตกต่างระหว่าง Data Governance และ Data Management 

การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแนวทางการพัฒนาข้อมูลขององค์กร หากองค์กรใด วางแผนแนวทางทั้งสองด้านให้สอดคล้องกัน การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะช่วยลดความผิดพลาด และสามารถมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น  

การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)

การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ตั้งแต่การสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลถาวร และการทำลายข้อมูล เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำให้องค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง 

การทำธรรมาภิบาล (Data Governance)

การทำธรรมาภิบาล (Data Governance) การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล พร้อมกับการกำหนดมาตรฐานในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมใช้ รวมทั้งผู้บริหารมีการกำหนดมาตรฐาน กำหนดนโยบาย มีการกำกับดูแลให้บุคลากรดำเนินตามนโยบาย กำหนดแนวทาง ในการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และทำให้ข้อมูลองค์มีคุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การมีส่วนร่วมในการทำธรรมภิบาลข้อมูล เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง ดังนั้นการทำธรรมาภิบาลข้อมูลต้องมองในภาพของทั้งองค์กร ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในองค์กร 

โดยหากจะแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) นั้น สามารถจำแนกออกในประเด็นหลักๆ ได้ ดังนี้ 

สุดท้ายแล้ว การเริ่มต้นการทำธรรมภิบาลข้อมูลไม่ใช้หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในองค์กร หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทุกระดับชั้นที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน จึงจะทำให้การทำธรรมภิบาลข้อมูลในองค์กร ส่งผลให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับยุคปัจจุบันที่กล่าวได้ว่า “ข้อมูลคือสินทรัพย์” นั่นเอง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Governance ได้ที่

Tel. 097-979-5656

Line ID: @greengrapes

Shopping Cart
Scroll to Top