ความสำคัญและประโยชน์ของ Data Governance

การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) คือกระบวนการและหลักการที่องค์กรใช้ในการจัดการและควบคุมข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ การกำกับดูแลข้อมูลยังช่วยให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้: 

นโยบายและมาตรฐาน (Policies and Standards): กำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงมาตรฐานในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูล 

บทบาทและหน้าที่ (Roles and Responsibilities): กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล เช่น ผู้ดูแลข้อมูล (Data Stewards), ผู้บริหารข้อมูล (Data Managers), และเจ้าของข้อมูล (Data Owners) 

การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management): ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ 

ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security): กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การรั่วไหล หรือการทำลายข้อมูล 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy): ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  

การจัดการข้อมูลต้นแบบ (Master Data Management): จัดการข้อมูลหลักที่สำคัญขององค์กรให้เป็นระบบระเบียบและเป็นศูนย์กลางเดียว 

การกำกับดูแลการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Governance): กำหนดสิทธิ์และระดับการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 

การประเมินและตรวจสอบ (Monitoring and Auditing): ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามที่กำหนด 

ความสำคัญของ Data Governance

คือการกำกับดูแลข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย และยังช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับให้ทุกองค์กรหรือทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราจึงอยากให้มองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากทำเพื่อให้องค์กรเดินหน้า โดยจะช่วยขับเคลื่อน ดังนี้ 

 • การปรับปรุงกระบวนการ: การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 
 • การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล: ความสามารถในการสนับสนุนประสิทธิภาพธุรกิจที่ดีขึ้นโดยทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 • การจัดการ Metadata: การจัดตั้งพจนานุกรมธุรกิจเพื่อกำหนดและค้นหาข้อมูลภายในองค์กร และการรับรองว่า Metadata อื่นๆ  
  ที่หลากหลายจะถูกจัดการและนำเสนอให้แก่คนในองค์กร 
 • ประสิทธิภาพในโครงการพัฒนา: การปรับปรุง SDLC (Software Development Life Cycle) เพื่อแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสในด้านการจัดการข้อมูลทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการจัดการหนี้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผ่านการควบคุมวงจรชีวิตของข้อมูล 
 • การจัดการผู้ขาย: การควบคุมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การซื้อข้อมูลจากภายนอก การขายข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ และการว่าจ้างดำเนินการข้อมูลภายนอก 

ประโยชน์ของ Data Governance 

ข้อมูลควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการจัดการข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังนี้: 

 1. เพิ่มความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล: การกำกับดูแลข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 1. เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูล : การมีนโยบายและกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูล 
 1. เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย: หลายองค์กรมีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ เพิ่มลดความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือข้อพิพาททางกฎหมาย 
 1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดและ 
  การทำงานซ้ำซ้อน รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1. สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: ข้อมูลที่ถูกกำกับดูแลอย่างดีมักจะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างแม่นยำ 
 1. การสนับสนุนการวิเคราะห์และนวัตกรรม: ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นระเบียบสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 
 1. เพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ: มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูล ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้พวกเขามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ดังนั้น การกำกับดูแลข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล ทำให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Governance ได้ที่

Tel. 097-979-5656

Line ID: @greengrapes

Shopping Cart
Scroll to Top