Data Governance คืออะไร? ทำไมถึงเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ปัจจุบันการแข่งขันในโลกธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก ใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดรับกับเทรนด์เพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม แต่หลายองค์กรกลับไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องข้อมูลไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

แต่ทั้งนี้การจัดทำ Data Governance นั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน เราจึงกำหนดตัวอย่าง Data Governance Framework ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง มาให้ศึกษาพร้อมกัน ดังนี้

 • Policy & Standard กำหนดนโยบายต่างๆและสร้างมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูล เพื่ออธิบายข้อมูลให้ชัดเจน
 • Privacy & Compliance นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ ซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูลจำเป็นต้องกำหนดสิทธิ์ รวมไปถึงการอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
 • Role & Responsibility เป็นการกำหนดความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล ใครมีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลส่วนไหนและต้องทำอะไรบ้าง อย่างเช่น ใครเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูล (Data User) หรือใครเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล (Data Supporter)
 • Process เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีการอัปเดตข้อมูลเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • Guideline เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน้าที่สามารถเข้าใจและบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Data Governance

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล
  ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันข้อมูลจากการถูกเข้าถึง ทำลาย หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. คุณภาพของข้อมูล
  ใช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
 4. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในยุคที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วยข้อมูล การมีมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ดีย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ Data Governance จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรในปัจจุบันที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลรักษาข้อมูล และระบบข้อมูลที่โปร่งใสแล้วยังช่วยลดวัฒนธรรมการหวงแหนข้อมูลในองค์กรอีกด้วย ทำให้การวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณบทความจาก : Dittothailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Governance ได้ที่
Tel. 097-979-5656
Line ID: @greengrapes

Shopping Cart
Scroll to Top